buca escort alsancak escort
Welcome to Election Commission of Nepal

निर्वाचन आयोग,नेपाल

चा.लु.आ.ब. ०७६/०७७ को लागि निर्वाचन आयोगमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा (फुटकर) आपूर्ति गर्न इच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम मौजुदा सूचिमा सूचिकृत हुन सोही नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम अनुसूची -२क को ढाँचामा आवश्यक कागजात संलग्न राखी यस आयोगमा रितपूर्वकको निवेदन दर्ता गराउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Feedback