buca escort alsancak escort
Welcome to Election Commission of Nepal

नामदर्ता गर्ने प्रक्रिया

 

 
नामदर्ता गर्ने प्रक्रिया
 
१. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगले तोकेको मतदाता नामावली दर्तास्थलमा नेपाली नागरिकताको  प्रमाणपत्र साथै लिई जानुपर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेकोभन्दा भिन्नै ठेगानामा हाल स्थायी बसोबास गरेको भए नागरिकता प्रमाणपत्रको अतिरिक्तदेहायका प्रमाणहरूसमेत पेश गर्नुपर्दछ ।
 
(क)    बसाई सरी आएको प्रमाणपत्र, वा
(ख)    जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, वा
(ग)    स्थायीरूपले बसोबास गरी बसेको जनिने धारा बिजुलीको महसुल तिरेको बिल, वा
(घ)    विवाह गरी हालको स्थायी ठेगानामा आएको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।
 
२. आयोगले तोकेको मतदाता नामावली सङ्कलन फाराम भर्नुपर्दछ । 
 
३. तोकिएबमोजिम फोटो खिचाउनुपर्दछ । फोटोको लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
 
४. औँलाहरूको रेखात्मक छाप दिनुपर्दछ । यस्तो औँला छाप विधुतीय माध्यमबाट सङ्कलन गरिन्छ ।
 
५. दर्ता सम्पन्न भइसकेपछि दर्ता कर्मचारीबाट प्राप्त हुने अर्धकट्टी आफ्नो नाम दर्ता गरेको प्रमाणस्वरूप सुरक्षित राख्नुपर्दछ।
 
मतदाता नामावली मतदाताको स्थायी बसोबासको ठेगानामा दर्ता गरिन्छ ।
 
नाम दर्ता गर्नको लागि स्थायी ठेगानामै उपस्थित भइराख्नु पर्दैन :
 
सामान्यतयाः स्थायी बसोबास भएको स्थानबाट नै फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिन्छ । तर पेशा, व्यवसाय, अध्ययन वा अन्य कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा देशभित्रका अन्य स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूले  हालको (अस्थायी) बसोबास भएको स्थानबाटै पनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा नाम रहने गरी नाम दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 
यसका लागि नजिकको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा मतदाता दर्ता कार्य भइरहेको कुनै दर्तास्थलमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । यसरी दर्ता भएको विवरण मतदाताको स्थायी बसोबासको ठेगानामा पठाइन्छ ।
Feedback