सरोकारवालाहरुका लागि

निर्वाचन आचारसंहिता


आचार संहिताहरु:

 

निर्वाचन आचार संहिता (दोस्रो संशोधन), २०७३

निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ 

निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नको लागि सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सरोकारवालासँग परामर्श गरी यो आचार संहिता बनाएको छ ।
 

निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७३

निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ बमोजिम निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,   निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले यो निर्देशिका बनाएको छ । 
 
स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता, २०७३

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न गर्नको लागि सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरोकारवालासँग परामर्श गरी निर्वाचन आयोगले यो आचार संहिता बनाएको छ ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता २०७० 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २८ बमोजिम निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भययुक्त वातावरण कायम राख्न नेपाल सरकार, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनैतिक दल, उम्मेदवार तथा निजहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आम सञ्चारका माध्यमहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता  आयोगले बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले यसरी आचार संहिता बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परापर्श गर्नुपर्नेछ । २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा आयोगले आचार संहिता बनाएको थियो ।

ECN Map Center    FAQs    Press Room