ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू


निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३

निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

 

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३
यस ऐनले मतदानका लागि योग्य हुने नेपाली नागरिकको योग्यता निर्धारण गर्नुको साथै मतदाताको नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण संकलन गर्ने मतदाता नामावली तयार तथा अद्यावधिक गर्ने र सो सम्बन्धमा आवश्यक अन्य सबै काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ  ।

 

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउनका लागि निर्वाचन कसूर् र सजाय सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संसोधन तथा एकीकरण गर्न बान्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा २९६ को उपधारा (१)  वमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

 

निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३


स्थानीय तह नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७३

 

अल्पसंख्र्यक जातिहरुकाे सुची 


पहिलेका निर्वाचनहरुका लागि तयार भएका ऐन तथा कानून:


निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३
यस ऐनमा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था रहेको छ । मूलतः निर्वाचन आयोगको काम, बैठक, कार्यविधि, निर्वाचन सम्बन्धमा आयोगको अधिकार, निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने, राजनीतिक दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण र निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन गर्ने समेत व्यवस्था रहेका छन् ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७०
यस अध्यादेशमा अर्को संविधानसभाको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन सञ्चालनको सूचना, कार्यक्रम, उमेद्वारको मनोनयन, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री, मतदान, मतगणना र मतदानको परिणाम प्रकाशन लगायका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

संविधानसभा अदालत ऐन, २०६३
यस ऐनमा संविधानसभाको निर्वाचन परिणामलाई चुनौती दिन सकिने व्यवस्था गर्नको लागि संविधानसभा अदालतको गठन, क्षेत्राधिकार र मुद्दा किनारा गर्ने कार्यविधि रहेका छन् । यसमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरु रहन्छन् र यसले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८

यो ऐनमा राजनीतिक दलको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । राजनीतिक दलदर्ता गर्न आवश्यक पर्ने कागजात, दलले पेश गर्नुपर्ने आयव्ययको विवरण, आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई आयोगसमक्ष पेश गर्ने सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।


स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८
 यस ऐनमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७०

 यस नियमावलीमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया उल्लेख छ ।

राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६४
यो नियमावलीमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा राजनैतिक दल दर्ता गर्ने कार्यविधि रहेको छ ।

मतदाता नामावली सम्वन्धी नियमावली पहिलो संशोधन, २०६
यस नियमावलीमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकसम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख छ ।
 

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard