ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु


 

(क)  ऐन

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (पहिलो संसोधन सहित)

स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३

 

(ख) नियमावली:

निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन  (संशोधन सहित) नियमावली, २०७४

स्थानीय तह नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७३

स्थानीय तह नियमावली (दोश्रो संशोधन), २०७३

स्थानीय तह नियमावली (तेश्रो संशोधन), २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन (चौथो संशोधन) नियमावली , २०७४

स्थानीय तह नियमावली (दोश्रो संशोधन सहित), २०७३

 

(ग) निर्देशिका

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ संग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु:

         

प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना ) निर्देशिका २०७४

         प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७४

         प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (संशोधन सहित) निर्देशिका, २०७४ 

प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (संशोधन सहित) निर्देशिका, २०७४ 

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७४

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विवाद निरुपण निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (सुरक्षा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कसूर तथा सजाय निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, निर्देशिका तथा आचारसंहिता, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ संग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु:

          गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ 

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (चौथो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (तेश्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ 

स्थानीय तह निर्वाचन (दोश्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ 

स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४ 

स्थानीय तह निर्वाचन (संशोधन सहित) निर्देशिका, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन विवाद निरुपण निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना ) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) निर्देशिका, २०७४ 

स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७४

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ 

स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, निर्देशिका तथा आचारसंहिता, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७३

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard