सरोकारवालाहरुका लागि

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी संरचना


निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी संरचना भन्नाले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय र स्थानीय निकायको निर्वाचनसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था तथा कानून बुझिन्छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी संरचनाअन्तर्गत मूलतः निम्न कुराहरू पर्दछन् :

क)    निर्वाचनसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानहरू,
ख)    व्यवस्थापिकाले पारित गरेका निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने अन्य सबै ऐनहरू,
ग)    निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशहरू,
घ)    निर्वाचन आयोगले बनाएका नियमावलीहरू,
ङ)    निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश र आचार संहिताहरू।

निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण तथा निर्देशनको लागि नेपालमा हाल निम्न कानूनहरू क्रियाशील रहेका छन् :

क)    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३,
ख)    निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३
ग)    संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७०
घ)    निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३
ङ)    मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३
च)    संविधानसभा अदालत ऐन, २०६३
छ)    राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८
ज)    संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७०
झ)    मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८
ञ)    राजनीतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३
ट)    निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधिहरू।
 

ECN Map Center    FAQs    Press Room