सरोकारवालाहरुका लागि

निर्वाचन पर्यवेक्षण


निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा ८ मा आयोगले कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदान वा मतगणनाको काम वा निर्वाचनको कामसँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाहीको पर्यवेक्षण गर्नका लागि अनुभव, विश्वनीयतालगायत तोकिएको आधारमा अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संघ संस्थाले आयोगबाट स्वीकृति लिएर मात्र पर्यवेक्षण गर्नुपर्नेछ । पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिने एवं परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आयोगमा योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सम्बन्ध शाखाको स्थापना भएको छ । पर्यवेक्षण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उदेश्य पर्यवेक्षण नीति, २०७० तथा सोसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी भएको छ ।


पर्यवेक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले पर्यवेक्षणको कार्य समाप्त भएपछि तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले तोकेबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी पर्यवेक्षण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको अनुमति आयोगले रद्द गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, २०७० को पर्यवेक्षण गर्न अनुमति चाहने संघ/संस्था/व्यक्तिहरूबाट आयोगमा पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका,२०७० बमोजिम तपसिलमा उल्लिखित कागजातहरूसहित अनुसूची–२ को ढाँचामा निवेदन दिनसकिने छ । उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमा र अन्य जिल्लाहरुको हकमा सम्वन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ ।
 
निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू ः
(क) संघ/संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) त्यस्तो संघ/संस्था नवीकरण भएको निस्साको प्रतिलिपि,
(ग) संघ/संस्थाको विधानको प्रतिलिपि,
(घ) संघ/संस्थाको कार्यक्रम एवं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,
(ङ) संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली,
(च) विगतमा गरेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभव भए सो को प्रमाण,
(छ) पर्यवेक्षण सम्बन्धमा संघ/संस्थाले तयार पारेको ब्रोसर, पुस्तिका, निर्देशिका वा अन्य कुनै प्रकाशन भए सो समेत,
(ज) संघ/संस्थाले तयार गरेको पर्यवेक्षक परिचालन सम्वन्धी नीति ।
 
निवेदनको लागि आवश्यक फारमहरू तल बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ 
 
 
 
राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूका लागि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण आचार संहिता, २०७० 
 
संबिधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० को पर्यबेक्षण गर्न अनुमति पाएका संघ र संस्थाहरु
ECN Map Center    FAQs    Press Room