ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

निर्वाचन पर्यवेक्षण


निर्वाचन आयोग, नेपालकोस्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७३।१२।१३

स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति चाहने राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आयोगमा पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम तपसिलमा उल्लिखित कागजातहरूसहित निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमा र अन्य जिल्लाहरुको हकमा सम्वन्धित क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ ।

 

निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरूः

(क) संघ/संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख) त्यस्तो संघ/संस्था नवीकरण भएको निस्साको प्रतिलिपि,

(ग) संघ/संस्थाको विधानको प्रतिलिपि,

(घ) संघ/संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,

(ङ) संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली,

(च) विगतमा गरेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभव भए सो को प्रमाण,

(छ) पर्यवेक्षण सम्बन्धमा संघ/संस्थाले तयार गरेको ब्रोशर, पुस्तिका, निर्देशिका वा अन्य कुनै प्रकाशन भए सो समेत,

(ज) संघ/संस्थाले तयार गरेको पर्यवेक्षक परिचालन सम्वन्धी नीति ।

 

निवेदनको लागि आवश्यक फारमहरू तल बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ 

१. स्थानीय तह निर्वाचन,२०७४ का लागि  पर्यबेक्षण निबेदन फारम


स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, निर्देशिका तथा आचारसंहिता, २०७३

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard