फोटोसहितको मतदाता नामावली

 

निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि सबै योग्य नागरिकहरूले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा अनिवार्य नाम दर्ता गराउनु पर्दछ ।

१६ वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् तर प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षउमेर पूरा भएपछि मात्र निजहरूलाई मताधिकार प्राप्त हुनेछ ।
फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न निम्न शर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ :
   क) नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ ।
   ख) १६ वर्षउमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।
   ग) कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको गाउँ विकास समिति/नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्दछ ।

निर्वाचनमा मत दिनको लागि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा अनिवार्यरूपमा नाम दर्ता गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्षउमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ । आगामी २०७४ वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि २०७३ फाल्गुण ९ गते  सम्म १८ वर्षउमेर पूरा भएको हुनुपर्ने गरी आयोगले मिति तोकेको छ ।

Feedback